Fundacja

Uniwersytetu
Opolskiego

Działamy, aby tworzyć, wspierać, kształcić, odkrywać i o wiele więcej.

Naszymi celami jest wsparcie…

Działalności dydaktycznej

Działalności naukowej

Działalności społecznej

Działalności kulturalnej

Ochrony dóbr kultury i sztuki

Współpracy gospodarczej

Poprawy jakości kształcenia

Ochrony środowiska naturalnego

Początki działalności

Inauguracja

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego powstała z jasną wizją tworzenia lepszej przyszłości poprzez rozwój edukacji, promowanie nauki i wspieranie innowacji. Jej głównym celem jest poprawa jakości i efektywności systemu kształcenia i nauki, a także zbliżenie środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Fundacja skupia się na wspieraniu działań dydaktycznych, naukowych, społecznych, informacyjnych i kulturalnych, a także na ochronie dóbr kultury i sztuki.

Inauguracja działalności Fundacji Uniwersytetu Opolskiego była wyjątkowym momentem, który zgromadził zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i społeczności lokalnej. Wśród gości specjalnych byli wybitni naukowcy, przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Ceremonia rozpoczęła się od przemówień, w których podkreślono znaczenie edukacji, nauki i innowacji dla rozwoju społeczeństwa.

Podczas inauguracji zaprezentowano również misję, cele i plany Fundacji na przyszłość. Wydarzenie to było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany pomysłów i budowy partnerskich relacji w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Zarząd Fundacji

dr Sabina Wyrwich-Płotka

Prezes Zarządu

Rada Fundacji

mgr Joanna Kostuś

Przewodnicząca

dr hab. Renata Szyguła

Zastępca Przewodniczącej

mgr Wioletta Różańska

Sekretarz

Współpracownicy

Edyta Gonsior

Obsługa administracyjna

Michał Naszkiewicz

Obsługa informatyczna